INSCRIERI IN ANUL SCOLAR 2018-2019 URMATORUL TABEL

Download Document in format PDF

NOU!!!

FACEM INSCRIERI PENTRU:

• INVATAMANT LICEAL CLASA A IX-A ZI, PROFIL SERVICII , CALIFICAREA PROFESIONALA COAFOR STILIST!!!

Acreditat prin Ordinul nr. 3508/2016

Taxa de inscriere: 100 lei
Taxa de scolarizare: 500 lei/an

• INVATAMANT PROFESIONAL GRATUIT!!!

06.06.2016
IN SPRIJINUL INSCRIERII ELEVILOR LA INVATAMANTUL PROFESIONAL - GHIDUL 
ADMITERII 2016
16.02.2016

Liceul Tehnologic UCECOM ,, Spiru Haret Constanta, situat in zona TOMIS II, Str. Mircea cel Batran nr.148 , face inscrieri pentru absolvenii claselor a VIII-a la invatamantul profesional clasa a IX-a , calificarea Frizer-Coafor-Manichiurist – Pedichiurist FARA TAXA !!!

Liceu, clasa a IX-a , calificarea Coafor stilist , formele zi si seral

Scoala postliceala, calificari Cosmetician si Stilist, invatamat de zi cu durata de 2 ani !

Scoala de maistri, calificarea Maistru mecanic, seral, durata 1,5 ani

Va informam ca pentru invatamantul profesional si liceal, asteptam aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 220 , privind costul mediu per elev, care se acorda incepand cu anul 2016 unitatilor de invatamant particulare acreditate !!!

NE PUTETI CONTACTA LA;
TELEFON  0241638046,
MOBIL: 0745907758
E-MAIL ucecomconstanta@yahoo.comalina.armasescu@gmail.com

www.liceulucecomcta.ro
https://www.facebook.com/armasescu, https://www.facebook.com/liceulucecom.spiruharetcta

VA ASTEPTAM CU MULT DRAG SA NE VIZITATI SI SA VA CONVINGETI CA MERITA !!!

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOT?RÂRE

privind aprobarea normelor metodologice de asigurare a finan??rii de baz? de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul general obligatoriu particular ?i confesional acreditat, precum ?i pentru cei din înv???mântul profesional ?i liceal acreditat, particular ?i confesional

În temeiul art. 108 din Constitu?ia României, republicat?, ale art.9 alin.(2) ?i (5), art.101 alin. (1) ?i (2), art.104 alin.(2) ?i (4) ?i art.106 din Legea educa?iei na?ionale nr. 1/2011, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare
Guvernul României adopt? prezenta hot?râre:
Art.1
(1) Începând cu 15 septembrie 2015, statul asigur? finan?area de baz? de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul general obligatoriu particular ?i confesional acreditat, precum ?i pentru cei din înv???mântul profesional ?i liceal acreditat, particular ?i confesional.
(2) Finan?area de baz? a înv???mântului preuniversitar se face dup? principiul “resursa financiar? urmeaz? elevul”, în baza c?ruia aloca?ia bugetar? aferent? unui elev sau unui pre?colar se transfer? la unitatea de înv???mânt la care acesta înva??.

Art. 2
Se aprob? normele metodologice de asigurare a finan??rii de baz? de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru to?i pre?colarii ?i pentru to?i elevii din înv???mântul general obligatoriu particular ?i confesional acreditat, precum ?i pentru cei din înv???mântul profesional ?i liceal acreditat, prezentate în anexa nr.1.

Art. 3
Costul standard per elev/pre?colar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemniza?iile ?i alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum ?i contribu?iile acestora, pentru anul 2015 sunt prev?zute în anexa nr. 2.

Art. 4
Costurile standard per elev/pre?colar pentru cheltuielile cu preg?tirea profesional?, cheltuielile cu evaluarea periodic? a elevilor ?i cheltuielile prev?zute la articolul bugetar ,,Bunuri ?i servicii” pentru anul 2015, sunt prev?zute în anexa nr. 3.
Art. 5
Sumele defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat? pentru finan?area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude?elor, pe anul 2015, sunt prev?zute în anexa nr. 4.

Art.6
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrant? din prezenta hot?râre.

22.06.2015

Liceul Tehnologic UCECOM “SPIRU HARET” Constanta face înscrieri pentru anul scolar 2015-2016, dupa urmatorul program:

LUNI-VINERI 8:30-18:30
SAMBATA 8:30-13:30

 • Pentru invatamantul profesional cu durata de 3 ani, se pot înscrie elevi absolventi ai clasei a VIII-a serie curenta si serie anterioara, care au sustinut sau nu probele de EVALUARE NATIONALA!
 • În clasa a X-a învatamânt profesional, se pot înscrie absolventi ai claselor a IX-a LICEU!
 • În clasa a XI-a semestrul II, forma de învatamânt seral, se pot înscrie absolventi ai scolilor profesionale, serii anterioare sau care detin calificari de nivel 2 cât si absolventi ai ciclului inferior al liceului!
 • Pentru învatamântul postliceal si scoala de maistri, se fac înscrieri si pentru absolventii FARA DIPLOMA DE BACALAUREAT!
11.06.2014

INSCRIERI

Facem inscrieri pentru cursuri de:
 • frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist durata – 6 saptamani
 • cosmetician – 10 saptamani
 • baby-sitter – 10 saptamani

Facem inscrieri la Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” fara admitere:

 • Invatamant profesional, clasa a IX-a – frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist si mecanic auto
 • Liceu clasa a IX-a – Coafor stilist, Tehnician in administratie si Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii
 • Scoala postliceala: Cosmetician; Tehnician maseur; Stilist si Tehnician optometrist
 • Scoala de maistri:  Maistru mecanic
Pentru absolventii scolilor profesionale si elevii care doresc continuarea studiilor facem inscrieri  in clasa a XI-a seral!